ข้อมูลสัตว์ป่าหมีควาย [Asiatic black bear]
(เข้าชม 161 ครั้ง)

หมีควาย
Ursus thibetanus

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
ไฟลัม (Phylum) : Chordata
ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
ชั้น (Class) : Mammalia
ลำดับ (Order) : -
วงศ์ (Family) : Ursidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) : -
สกุล (Genus) : Ursus
ชนิด (Species) : Ursus thibetanus
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Ursus thibetanus Cuvier, 1823
ชื่อพ้อง (Synonyms) :
-
ชื่อสามัญ (Common name) : Asiatic black bear
ชื่อไทย (Thai name) : หมีควาย
ชื่ออื่นๆ (Other name) : -

สถานภาพ (Status)
สถานภาพตามฤดูกาล(Seasonal status) : -
สถานภาพทางกฎหมาย (Legal status) : สัตว์ป่าคุ้มครอง
สถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) : มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข้อมูลประชากร
(ดาวน์โหลด 203 ครั้ง)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง