เกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

              กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

                     1. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการด้านสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
                         ทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์

                     2. ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสัตว์ป่า

                     3. สำรวจ ติดตามประชากร สถานภาพ และการแพร่กระจายของสัตว์ป่า

                     4. วิเคราะห์และจำแนกสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า รวบรวมตัวอย่างสัตว์ป่า
                         เก็บรักษาซากสัตว์ป่าของกลาง

                     5. กำหนดมาตราการและแผนการจัดการสัตว์ป่า

                     6. กำกับ ควบคุม ประสาน และจัดทำแผนการบริหารจัดการ รวมทั้งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสถานีวิจัยสัตว์ป่า

                     7. ปฏิบัติงานร่วมกับปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                         หรือได้รับมอบหมาย