ข้อมูลสัตว์ป่างูแมวเซา [Eastern Russel’s Viper]
(เข้าชม 49 ครั้ง)

งูแมวเซา

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
ไฟลัม (Phylum) : Chordata
ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
ชั้น (Class) : Reptilia
ลำดับ (Order) : Squamata
วงศ์ (Family) : Viperidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) : Crotalinae
สกุล (Genus) : Daboia
ชนิด (Species) : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Daboia russelii siamensis (Smith, 1917)
ชื่อพ้อง (Synonyms) :
Coluber russelii [sic] Shaw & Nodder,1797
Daboia russellii Gray,1849
Daboia elegans Shorit,1863
Vipera russellii Strauch,1869
Vipera russelli Smith,1943
Daboia russellii Manthey & Grosmann,1997
Daboia russelii McDiarmid,Campbell & Touru, 1999
Vipera russelli Sharma, 2004
Daboia russeli siamensis
Vipera russelli
siamensis Smith, 1917
Daboia russelli siamensis Welch, 1994
Daboia russelii siamensis Cox et al., 1998
Daboia russellii [sic] siamensis Chan-ard et al., 1999
ชื่อสามัญ (Common name) : Eastern Russel’s Viper
ชื่อไทย (Thai name) : งูแมวเซา
ชื่ออื่นๆ (Other name) : -

สถานภาพ (Status)
สถานภาพตามฤดูกาล(Seasonal status) : -
สถานภาพทางกฎหมาย (Legal status) : -
สถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) : มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (LC - Least Concern)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
- แผนที่การกระจายพันธุ์
- ข้อมูลประชากร
(ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง