ข้อมูลสัตว์ป่าค้างคาวปากย่น [Asian wrinkle-lipped bat]
(เข้าชม 80 ครั้ง)

ค้างคาวปากย่น
Chaerephon plicata

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
ไฟลัม (Phylum) : Chordata
ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
ชั้น (Class) : Mammalia
ลำดับ (Order) : Chiroptera
วงศ์ (Family) : Molossidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) : -
สกุล (Genus) : Chaerephon
ชนิด (Species) : Chaerephon plicata
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Chaerephon plicata (Buchannan) 1800
ชื่อพ้อง (Synonyms) :
-
ชื่อสามัญ (Common name) : Asian wrinkle-lipped bat
ชื่อไทย (Thai name) : ค้างคาวปากย่น
ชื่ออื่นๆ (Other name) : -

สถานภาพ (Status)
สถานภาพตามฤดูกาล(Seasonal status) : -
สถานภาพทางกฎหมาย (Legal status) : สัตว์ป่าคุ้มครอง
สถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) : กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least concern)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข้อมูลประชากร
(ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง