ข้อมูลสัตว์ป่านากเล็กเล็บสั้น [Asian small-clawed otter]
(เข้าชม 116 ครั้ง)

นากเล็กเล็บสั้น
Aonyx cinerea

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
ไฟลัม (Phylum) : Chordata
ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
ชั้น (Class) : Mammalia
ลำดับ (Order) : Carnivora
วงศ์ (Family) : Mustelidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) : -
สกุล (Genus) : Aonyx
ชนิด (Species) : Aonyx cinerea
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Aonyx cinerea (Illiger, 1815)
ชื่อพ้อง (Synonyms) :
-
ชื่อสามัญ (Common name) : Asian small-clawed otter
ชื่อไทย (Thai name) : นากเล็กเล็บสั้น
ชื่ออื่นๆ (Other name) : -

สถานภาพ (Status)
สถานภาพตามฤดูกาล(Seasonal status) : -
สถานภาพทางกฎหมาย (Legal status) : สัตว์ป่าคุ้มครอง
สถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) : มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
- แผนที่การกระจายพันธุ์
- ข้อมูลประชากร
(ดาวน์โหลด 188 ครั้ง)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง