ข้อมูลสัตว์ป่าละอง, ละมั่ง [Eld's deer]
(เข้าชม 154 ครั้ง)

ละอง, ละมั่ง
Rucervus eldii

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
ไฟลัม (Phylum) : Chordata
ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
ชั้น (Class) : Mammalia
ลำดับ (Order) : Artiodactyla
วงศ์ (Family) : Cervidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) : -
สกุล (Genus) : Cervus
ชนิด (Species) : Rucervus eldii
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Rucervus eldii (M'Clelland, 1842)
ชื่อพ้อง (Synonyms) :
-
ชื่อสามัญ (Common name) : Eld's deer
ชื่อไทย (Thai name) : ละอง, ละมั่ง
ชื่ออื่นๆ (Other name) : -

สถานภาพ (Status)
สถานภาพตามฤดูกาล(Seasonal status) : -
สถานภาพทางกฎหมาย (Legal status) : สัตว์ป่าสงวน
สถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) : ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
- แผนที่การกระจายพันธุ์
- ข้อมูลประชากร
(ดาวน์โหลด 343 ครั้ง)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง