ข้อมูลสัตว์ป่าลิงวอก [Rhesus macaque]
(เข้าชม 152 ครั้ง)

ลิงวอก

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
ไฟลัม (Phylum) : Chordata
ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
ชั้น (Class) : Mammalia
ลำดับ (Order) : Primates
วงศ์ (Family) : Cercopithecidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) : -
สกุล (Genus) : Macaca
ชนิด (Species) : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Macaca mulatta (Zimmermamm) 1780
ชื่อพ้อง (Synonyms) :
-
ชื่อสามัญ (Common name) : Rhesus macaque
ชื่อไทย (Thai name) : ลิงวอก
ชื่ออื่นๆ (Other name) : -

สถานภาพ (Status)
สถานภาพตามฤดูกาล(Seasonal status) : -
สถานภาพทางกฎหมาย (Legal status) : สัตว์ป่าคุ้มครอง
สถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) : กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least concern)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
- แผนที่การกระจายพันธุ์
- ข้อมูลประชากร
(ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง