ข้อมูลสัตว์ป่าหมาใน [Dhole]
(เข้าชม 172 ครั้ง)

หมาใน
Cuon alpinus

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
ไฟลัม (Phylum) : Chordata
ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
ชั้น (Class) : Mammalia
ลำดับ (Order) : Carnivora
วงศ์ (Family) : Canidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) : -
สกุล (Genus) : Cuon
ชนิด (Species) : Cuon alpinus
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Cuon alpinus (Pallas), 1811
ชื่อพ้อง (Synonyms) :
-
ชื่อสามัญ (Common name) : Dhole
ชื่อไทย (Thai name) : หมาใน
ชื่ออื่นๆ (Other name) : -

สถานภาพ (Status)
สถานภาพตามฤดูกาล(Seasonal status) : -
สถานภาพทางกฎหมาย (Legal status) : สัตว์ป่าคุ้มครอง
สถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) : ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข้อมูลประชากร
(ดาวน์โหลด 208 ครั้ง)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง